Дошкільний навчальний заклад ”Казка”
місто Чоп, Закарпатська область

Про умови зарахування в ДНЗ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ

Прийом дітей в дошкільний навчальний заклад здійснюється до статті 14 Закону України «Про дошкільну освіту», п 6,7,8,9,10, «Положенням про дошкільні навчальні заклади» та основних положень Статуту.

Прийом дітей здійснюється директором протягом календарного року  (при наявності місць) на підставі:
1. свідоцтва про народження дитини (ксерокопію із вказаною домашньою адресою );
2. медична  документація (за формою № 026/о), яку необхідно  оформити у дільничного лікаря- педіатра,і повинна містити:

 

 • результати обов’язкового медичного профілактичного огляду, диспансеризація та оздоровлення з висновками спеціалістів;
 • дані про профілактичні щеплення;
 • дані лабораторних досліджень;
 • рекомендації щодо режиму на період адаптації дитини у дошкільному навчальному закладі, груп по фізичному вихованню, для диспансерних хворих – по спостереженню та оздоровленню.
 • довідка про епідеміологічне оточення ( видається не раніше ніж за три дні перед безпосереднім відвідуванням дитиною дошкільного закладу у тому разі, якщо вона не перебувала у контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями й у неї відсутні симптоми педикульозу та корости.)

Дошкільний навчальний заклад проводить прийом дітей з 3-х річного віку.
Вік визначається станом на 1 вересня навчального року.
Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками.

За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (90 календарних днів з 01.06 - 31.08) .

При зарахуванні до ДНЗ, Пунктом 5 статті 35 Закону про дошкільну освіту передбачено, що батьки або особи які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що не перевищує 50% від вартості харчування на день.

Списки по зарахуванню дітей до ДНЗ (згідно віку дитини та дати постановки на облік) формуються в ДНЗ адміністрацією закладу щорічно до початку нового навчального року ( ЧЕРВЕНЬ - СЕРПЕНЬ до 01.09. поточного року).

До уваги батьків!
Зі списками на зарахування дітей, згідно віку, на новий навчальний рік можна ознайомитися на інформаційному віснику та в адміністрації закладу  ДНЗ.

Здобуття дошкільної освіти дітьми п’ятирічного віку

     Міністерство освіти і науки надає роз'яснення щодо внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. 
    Пунктом 1 статі 4 Закону України "Про дошкільну освіту" (від 11.07.2001 р.) визначено, що дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною безперервної освіти в Україні. 
    Аналогічна норма присутня в нормативних документах переважної більшості країн світу, є вимогою для країн Європейського Союзу та ґрунтується на багаторічному досвіді й численних висновках науковців різних профілів (психологів, педагогів, медиків тощо). 
    Так, наприклад, у Франції ще в 1975 році було прийнято закон про школу, який передбачав заходи щодо забезпечення наступності між дошкільним вихованням і шкільним навчанням. На сьогодні в цій країні діє єдина, обов'язкова для всіх навчальних закладів державна освітня програма, за якої навчання дітей у материнській і початковій школах здійснює один педагог, що забезпечує тісний зв'язок між дошкільним і шкільним навчанням. У материнських школах і класах для малят при школах передшкільну освіту здобувають усі діти з 5 до 6 років. 
    За рік до школи виховуються в закладах системи дошкільної освіти фактично всі діти у Фінляндії, освітня система якої вважається однією з кращих у світі. Державна програма виховання дітей дошкільного віку існує в Болгарії, в інших країнах Європи. А у Великий Британії з 5 років починається вже навчання  в школах. 
   Україна також виходить на європейський та світовий рівень освіти і тому на часі створення нової освітньої системи, яка б поєднала у собі національні традиції та основні досягнення світової педагогічної думки. Виховання здорової та компетентної особистості, забезпечення прав дитини на здобуття якісної дошкільної освіти, є головними пріоритетами дошкільної освіти. 
    На рівні держави забезпечується реалізація права кожної дитини п'ятирічного віку на доступність і безоплатність дошкільної освіти, повноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний, естетичний і соціальний її розвиток, формування передумов навчальної діяльності. 
   Свідченням необхідності прийняття такого рішення є те, що не чекаючи внесення змін до законодавства в галузі освіти, батьки зрозуміли, що здобуття дошкільної освіти сприятиме формуванню особистості дитини, розвитку її творчих здібностей, набуттю нею соціального досвіду, вмінню перебувати в колективі (бути членом колективу, дотримуватися встановлених в ньому правил та водночас зберігати свою індивідуальність), що сприятиме психологічній підготовці дитини до майбутнього навчання в школі. Тому 93,5 відсотків дітей п'ятирічного віку уже здобувають дошкільну освіту. 
    Внесення змін до законодавства про обов'язковість дошкільної освіти не означає, що діти повинні сісти за парти, як першокласники у школі, навчатися писати читати тощо. Основною метою нововведення є створення рівних стартових умов для дітей п'ятирічного віку до майбутнього навчання в школі, формування культури поведінки, моральних почуттів, використовуючи для цього різні види діяльності, у тому числі, розвивальні ігри.
Окрім цього, статтею 9 Закону України «Про дошкільну освіту» передбачено, що батьки мають змогу обирати різні форми здобуття дітьми дошкільної освіти. Найпоширенішими формами здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку є:

 1.  дошкільні навчальні заклади;
 2.  групи короткотривалого перебування;
 3.  групи при загальноосвітніх навчальних закладах;
 4.  охоплення соціально-педагогічним патронатом тощо.

   Міністерство освіти і науки не передбачає, як це стверджують окремі «експерти від освіти», запроваджувати обов'язкові довідки чи інші документи, які б засвідчували здобуття дошкільної освіти. Прийнявши цей Закон, держава, перш за все, взяла на себе додаткові зобов'язання, а не «звалила додатковий тягар на батьків». 
    У Міністерстві з метою забезпечення впровадження обов'язкової дошкільної освіти дітей п'ятирічного віку підготовлено проект Концепції розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, розпорядчі документи щодо розроблення програмно-методичного забезпечення спільно з Національною Академією педагогічних наук України, спланована робота по підготовці та перепідготовці педагогічних кадрів, створено відділ дошкільної освіти. Розроблено також проекти Типових штатних нормативів для дошкільних навчальних закладів, у якому передбачено посади практичних психологів та соціальних педагогів, які особливу увагу приділятимуть дітям, які не матимуть змоги відвідувати дошкільний навчальний заклад. 
   Враховуючи зазначене, прийняття норми про обов'язковість передшкільної освіти для дітей 5-річного віку відбиває об'єктивний стан справ, відповідає потребам українського суспільства та загальноєвропейським і світовим зразкам.

Права та обовязки батьків

Учасниками освітнього процесу є вихованці, їх батьки (законні представники), педагогічні працівники закладу.

Вихованці в Установі мають право на:

 • умови виховання, що гарантують охорону і зміцнення здоров’я;
 • одержання додаткових (в тому числі платних) освітніх послуг;
 • захист від застосування методів фізичного і психічного насильства;
 • різні форми заохочень;
 • захист своїх прав і законних інтересів;
 • повагу людської гідності, свободу совісті та інформації, вільне вираження своїх поглядів і переконань;
 • задоволення потреби в емоційно-особистісному спілкуванні;
 • розвиток творчих здібностей та інтересів;
 • надання обладнання, ігор, іграшок, навчальних посібників;
 • інші права, передбачені законодавством України.

Вихованці можуть бути відраховані з закладу:

· За заявою батьків (законних представників) для отримання освіти в інших дошкільних освітніх установах;

· Після досягнення віку вихованця 7 років;

· За медичними показаннями, що перешкоджає відвідуванню вихованцем установи;

. Коли дитина не відвідує дошкільний заклад без поважних причин більше місяця;

. У разі несплати батьками плати за харчування дитини протягом двох місяців.

. За дитиною зберігається місце в д/з у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній період (90 днів).

Про відрахування вихованця з установи його батьки (законні представники) повідомляються у письмовій формі за один місяць до дати виключення.

Батьки (законні представники) мають право:

 • захищати законні права та інтереси дітей: для цього необхідно звернутися з письмовою заявою до завідуючого Закладу, який зобов’язаний у встановлений законом строк (протягом одного місяця) дати письмову відповідь.
 • знайомитися з ходом та змістом освітнього процесу;
 • відвідувати дошкільний заклад і розмовляти з педагогічними працівниками;
 • вносити безоплатні та цільові внески для розвитку Закладу;

Батьки (законні представники) зобов’язані:

 • нести відповідальність за виховання дітей
 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в термін вказаний завідувачем;
 • своєчасно повідомляти педагогічного працівника або завідувача про відсутність дитини або його хвороби;
 • приводити дитину в заклад здоровим;
 • надавати посильну допомогу в реалізації завдань.

Логін: *

Пароль: *